Revize a požární ochrana

php

Hasicí přístroje

Revize a servis hasících přístrojů (provádí se min. 1x ročně) periodické a tlakové zkoušky hasících přístrojů (provádí se 1x za 5 let nebo 1x za 3 roky dle typu PHP). Hasící přístroje patří mezi nejdůležitější věcné prostředky požární ochrany a slouží pro první zásah při požáru. Můžou zabránit rozsáhlejším škodám a jejich používání je poměrně jednoduché. Vyhl.č. 246/2001, požárně bezpečnostní řešení stavby, ČSN 73 08 33 a další dokumentace určují počet a druhy hasících přístrojů v objektu. V prostorách a zařízeních, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení hasícími přístroji, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň na každých započatých 200 m2  půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasící přístroje (např. 1 ks práškového hasícího přístroje s obsahem 6 kg). Od 1.7.2008 platí vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nařizuje povinně vybavovat všechny novostavby (rodinné domy, garáže, atd.) hasícími přístroji předepsaných typů. Určit množství a druh předepsaných hasících přístrojů ve Vašem objektu nemusí tedy být pro každého snadnou záležitostí. Nechte proto tyto starosti na našem revizním technikovi, který situaci u Vás zhodnotí a navrhne řešení ve Vašem objektu na základě preventivní požární prohlídky.

Požární hydranty

pozarni-ochrana-hydranty

Požární hydranty

Revize a servis požárních hydrantů (provádí se min. 1x ročně). Požární hydranty – zásobování požární vodou – patří mezi nejdůležitější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Jejich použití může zabránit rozsáhlejším škodám a slouží k prvnímu zásahu při požáru. Ovládání je poměrně jednoduché. Nabízíme jak prodej nových celých hydrantových systémů, tak montáž chybějících dílů (hadice, proudnice) do stávajích hydrantů. Nezbytnou součástí péče o požární ochranu ve Vašem objektu jsou pravidelné revize požárních hydrantů dle vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3, které je nutné provádět 1x ročně. Naši revizní technici za Vámi přijedou a provedou kontrolu požárních hydrantů (včetně změření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení štítkem a zaplombování), případně suchovodů (nezavodněné požární potrubí) a vystaví Vám revizní zprávu dle stanovených předpisů. Zjištěné závady jsme schopni odstranit a uvést Váš hydrantový systém do optimálního stavu.

Požární dveře

dvere

Požární dveře

Revize a servis požárních dveří (provádí se min. 1x ročně). Požární dveře patří mezi důležité druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Omezují šíření požáru a zvyšují tak výrazně požární bezpečnost staveb. Požární dveře je nutno revidovat 1x ročně proškoleným pracovníkem. Přijedeme za Vámi a provedeme tuto kontrolu dle platných předpisů a vystavíme Vám příslušnou revizizní zprávu. Zjištěné závady jsme schopni odstranit v těch nejkratších termínech.

Požární hlásiče

hlasic

Požární hlásiče

Revize a dodávka autonomních požárních hlásičů. Od 1.7.2008 platí vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nařizuje povinně vybavovat všechny novostavby (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovací zařízení, atd.) požárními hlásiči. Autonomní požární hlásič (detektor kouře) svým signálem ( poplachovou sirénou) včas upozorní na vznikající požár a umožní buď likvidaci požáru v jeho počátku nebo bezpečné opuštění ohroženého prostoru. Požární hlásič obsahuje detektor požáru, optickou a zejména akustickou signalizaci, která vás spolehlivě probudí. Ze statistik totiž vyplývá, že většina požárů domácností vzniká v nočních a brzkých ranních hodinách, kdy většina lidí spí. Požární hlásič reaguje i na malé množství kouře, což významně redukuje možnost vdechnutí toxických zplodin hoření. Hlásič požáru přivezeme až na místo určení a provedeme odbornou montáž včetně vyzkoušení funkce výrobku.Poradíme Vám, jak co nejefektivněji osadit požárními hlásiči Váš byt nebo rodinný dům. Nezapomeňte na to, že mezi chráněné prostory by měly patřit především všechny ložnice a cesty vedoucí k východu!

Požární ucpávky

protipozarni-ucpavky

Požární ucpávky

Revize a servis požárních prostupů – ucpávek (provádí se min. 1x ročně). Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 2 odst.4, písm.f) jsou požární ucpávky, tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dále se pak v § 6 a 7 stanovují podmínky pro montáž a kontrolu (1x ročně!) provozuschopnosti PBZ, které musí být v souladu s právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací – technickými podmínkami výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Podle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je povinnost požární ucpávky provádět a značit dle § 9 odst. 6. Naši proškolení pracovnící ve Vašich objektech zajistí revizi a případné opravy ucpávek INTUMEX a HILTI. Certifikáty od výrobců přikládáme k revizním zprávám. Nezapomeňte na předepsanou pravidelnou revizi 1x ročně!

Požární klapky

klapky

Požární klapky

Revize a servis požárních klapek (provádí se min. 1x ročně). Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 2 odst.4, písm.f) jsou požární klapky, tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dále se pak v § 6 a 7 stanovují podmínky pro montáž a kontrolu (1x ročně!) provozuschopnosti PBZ, které musí být v souladu s právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací – technickými podmínkami výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Podle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je povinnost požární klapky provádět a značit dle § 9 odst. 6. Naši proškolení pracovnící ve Vašich objektech zajistí revizi požárních klapek. Certifikáty od výrobců přikládáme k revizním zprávám. Nezapomeňte na předepsanou pravidelnou revizi 1x ročně!